Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.mbp-oswiecim.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiuzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-03-07.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: mbp-oswiecim.pl

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń, na bieżąco dostosowujemy kolejne elementy na stronie, jednak:

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne.
  2. Starsze materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
  3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
  4. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  5. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

  Wyłączenia:
  - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  - część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Powody braku spełaniania wymagań

 • 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  - pochodzą z różnych źródeł;
  - są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
  2. Starsze materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów lub nie mają opisów alternatywnych.
  3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
  4. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  5. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

  Wyłączenia:
  - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  - część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-24.

Skróty klawiaturowe

 • - możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,.
 • - możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,.
 • - wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,.
 • - możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,.
 • - możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza Tab,.
 • - możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu Ctrl + p (drukuj) pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez tła, grafiki itp.,.
 • - możliwość zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,.
 • - focus wokół elementów nawigacyjnych - podświetlenia elementów nawigacyjnych ułatwiające osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Sobota – Zastępca Dyrektora Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI, marketing@mbp-oswiecim.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 847 98 16 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • małopolskie
 • oświęcimski
 • Oświęcim
 • Oświęcim
 • Nojego 2B
 • 32-600 Oświęcim

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 4 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Przy Bibliotece znajdują się 3 parkingi z wyznaczonymi, oznaczonymi na niebiesko miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  Dla użytkowników Biblioteki dostępne są 3 wejścia:
  1. od ul. 3 Maja (główne I) – wejście bez barier architektonicznych, tutaj znajduje się jedno miejsce parkingowe
  2. od ul. Nojego (boczne) – wejście bez barier architektonicznych
  3. od ul. Dąbrowskiego (główne II) – wejście bez barier architektonicznych, tutaj znajdują się trzy miejsca parkingowe

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejścia do budynku z każdej strony są wyłożone kostką, drogi dojazdowe asfaltowe. Budynek Biblioteki wolnostojący, nieogrodzony.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Ochrona budynku pomaga osobom poruszającym się na wózku. Osoby potrzebujące pomocy, asysty mogą zadzwonić tel. 33 847 98 01 by uzyskać pomoc w dotarciu do budynku. Za niedogodności przepraszamy.

Przestrzeń za wejściem

 • Obiekt Biblioteki o pow. 5200 m2 i jej otoczenie został oddany do użytku w 2011 r. i spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przy Bibliotece znajdują się cztery parkingi z wyznaczonymi, oznaczonymi na niebiesko miejscami dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz biblioteki od strony ul. Dąbrowskiego znajduje się całodobowa wrzutnia do zwrotów książek i książkomat z możliwością całodobowego odbioru zamawianych książek. Dla osób z dysfunkcjami oferujemy bezpłatny dowóz książek pod wskazany adres na terenie Oświęcimia, po ich zamówieniu tel. 33 847 98 01. Budynek Biblioteki posiada trzy poziomy: parter, pierwsze i drugie piętro, na które prowadzą ciągi komunikacyjne oraz dwie windy dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Wejście i wyjście do strefy wypożyczeń i usług chronione jest bramkami. Przy wejściu dyżur pełni ochrona, która ma obowiązek udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym.
  Główne punkty obsługi: Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Multimedia, Mikroświat Zabawy, Biblioteka Młodych, Czytelnia Naukowa i internetowa (i Makerspace), Wypożyczalnia dla dorosłych są dostępne bez barier architektonicznych. Na każdym poziomie Biblioteki znajdują się toalety przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

  Przy wejściach do obiektu znajduje się informacja wizualna o rozkładzie pomieszczeń. Brak jest informacji dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępny jest przewodnik Audio, który wspiera osoby niewidome lub słabowidzące przy poruszaniu się po obiekcie. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W czytelni naukowej dla osób z dysfunkcją wzroku dostępne są:
  - Program udźwiękawiający JAWS (umożliwiający pracę na komputerze przy maksymalnym wsparciu mową syntetyczną i pismem Braille’a. Program ten nie tylko odczytuje ważne informacje z ekranu komputera, ale także potrafi opisywać obiekty graficzne, takie jak wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele.
  - Multilektor SARA, został zaprojektowany specjalnie dla osób niewidomych i słabowidzących, który pomaga przeczytać niemal wszystko: pocztę, ważne dokumenty, książki i broszury oraz wiele innych materiałów. SARA wczytuje dokumenty korzystając z najnowszej technologii rozpoznawania druku, a następnie odczytuje je wyraźnym głosem o naturalnym brzmieniu.
  - Ponadto posiadamy do dyspozycji czytelników z dysfunkcją wzroku 16 urządzeń Czytak Plus w pełni przystosowany do potrzeb osób niewidomych odtwarzacz, który rozmiarami przypomina średniej wielkości telefon bezprzewodowy, który odtwarza muzykę, książki i słuchowiska zapisane w formacie mp3, DAISY i formacie Czytaka, a dzięki syntezatorowi mowy Ivona odczytuje również pliki tekstowe.
  - oraz Lupy i liniały optyczne.

  Od kilku lat realizujemy specjalne projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Książki, a skierowane do osób z dysfunkcją wzroku.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 10 stopni.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • w holu głównym biblioteki, po prawej stronie, idąc od głównego wejścia od ulicy 3 Maja
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 85 centymetrów.
 • W windzie są komunikaty głosowe.
 • W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 33 847 98 01

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku znajdują się 3 toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnością po jednej na parterze, na pierwszym piętrze i na drugim piętrze.
 • Drzwi musisz otworzyć kluczem.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Klucz dostępny jest w każdym punkcie obsługi czytelnika
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 200 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 300 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
  Osobą kontaktową jest Agnieszka Tracz
  marketing@mbp-oswiecim.pl
  tel.: 33 847 98 16.

  Powiekszanie czcionki
  Zmiana kontrastu/koloru strony
  //]]>