Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz Regulaminie Biblioteki tutaj.

Z biblioteki może korzystać każda osoba po uprzednim zarejestrowaniu u bibliotekarza. Warunkiem korzystania ze zbiorów i usług jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej. Czytelnik ma prawo do jednej karty bibliotecznej i jest zobowiązany do jej chronienia przed zagubieniem i zniszczeniem. Utratę lub zniszczenie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. Bibliotekarz wystawia nową kartę biblioteczną zgodnie z cennikiem.

Przy zapisie zgłaszający się powinien:
- okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, podać PESEL, aktualny adres zameldowania i/lub adres do korespondencji,
- wypełnić oraz podpisać formularze i oświadczenia (dostępne poniżej) niezbędne do rejestracji oraz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi zgodnymi z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Bibliotece GALERIA KSIĄŻKI,
- zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązać się do jego przestrzegania.

Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia mogą zapisać się do biblioteki osobiście. Rejestracja osób do 13 roku życia następuje na podstawie pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

FORMULARZ ZOBOWIĄZANIA DOROŚLI

FORMULARZ ZOBOWIĄZANIA NIEPEŁNOLETNI

REGULAMIN

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony
//]]>