Literackie bingo z Biblioteką

1 lipca - 27 sierpnia 2021 r.

Czytelniczy konkurs dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy konkursu otrzymują Kartę Bingo (do pobrania w Bibliotece Młodych), którą należy uzupełniać pieczątkami za książki przeczytane pomiędzy 01.07 a 27.08.2021 r. zgodnie z określonymi w karcie zasadami. W konkursie przewidziane są nagrody.

REGULAMIN KONKURSU Literackie bingo

Organizator konkursu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.

Termin
01.07.2021 do 27.08.2021 r.

Cel konkursu
1. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
2. Zachęcenie Czytelników do przeczytania książek z różnych działów, sięgnięcie po nieznanych autorów.
3. Zachęcanie i mobilizowanie do regularnego czytania.
4. Pobudzanie kreatywności w wybieraniu lektur do czytania.
5. Podniesienie poziomu czytelnictwa.
6. Promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu oraz jej działań na rzecz promocji czytelnictwa.

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby posiadające własne konto biblioteczne, w przypadku jego nie posiadania, aby przyłączyć się do akcji należy je założyć.
2. Karta bingo musi być okazana do 27.08.2021r.

Odbiorcy
Konkurs zorganizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 17 lat

Zasady
1. Uczestnik pobiera od bibliotekarza Kartę bingo.
2. Kartę bingo należy uzupełnić tytułami i autorami książek przeczytanych pomiędzy 01.07.2021 a 27.08.2021r.
3. Warunkiem zdobycia pieczątek przez osoby biorące udział w konkursie jest przedłożenie bibliotekarzowi karty bingo oraz karty czytelnika.
4. Przy zwrocie książek do biblioteki bibliotekarz przybija pieczątkę w uzupełnionych kratkach na karcie bingo zaliczając zadanie.
5. Podczas jednych odwiedzin uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną pieczątkę, niezależnie od liczby zwracanych książek, nawet jeśli spełniają więcej niż jedno kryterium z karty.
6. W przypadku zagubienia karty bingo, Uczestnik może otrzymać nową kartę i rozpocząć zbieranie pieczątek od nowa.
7. Po zebraniu pięciu pieczątek na planszy pionowo, poziomo lub ukośnie należy wypełnić kupon konkursowy i oddać kartę wraz z kuponem bibliotekarzowi w bibliotece młodych lub w wypożyczalni najpóźniej do 27.08.2021 r.
8. Bibliotekarz sprawdza prawidłowość uzupełnienia karty i odcina kupon do losowania.
9. Uczestnicy, którzy nie ukończą zbierania pieczątek przed 27.08.2021 r. mogą kontynuować zbieranie do końca 2021 r., jednak bez gwarancji nagrody.
10. Do akcji można przystąpić w każdym momencie.

Nagrody
1. Spośród kuponów jury wybierze 3 zwycięskie.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 31.08.2021 r. na stronie internetowej biblioteki www.mbp-oswiecim.pl. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
3. Zwycięzcy otrzymają nagrody niespodzianki. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Zgodnie z: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu „Wakacyjne Bingo Książkowe” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że z o s t a ł a m / e m p o i n f o r m o w a n a / y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu”.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim. - Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora - Biblioteki oraz na stronie internetowej www.mbp-oswiecim.pl.
3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu.
5. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo do odwołania gry lub przeniesienia na inny termin.

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony
//]]>