Konkurs literacko-plastyczny „List w Kapsule Czasu”

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY „List w Kapsule Czasu”


Tematem konkursu literacko-plastycznego jest list do przyszłych pokoleń, w którym upamiętnimy i utrwalimy to, co ważne dla nas. Prace konkursowe, za 100 lat, być może rzucą nowe światło na przedmioty tworzące naszą teraźniejszość, a uczestnicy będą mogli pozostawić po sobie coś wyjątkowego, niepowtarzalnego i niezwykłego.

Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu - Wypożyczalnia dla dorosłych i Biblioteka Młodych.

Terminarz:
Ogłoszenie konkursu 13 września 2021 r.
Nadsyłanie prac do 13 grudnia 2021 r.
Ogłoszenie wyników : 20.12.2021 na stronie biblioteki www.mbp-oswiecim.pl i Facebook’u.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprezy oraz do zmiany terminu imprezy, a także prawo do odwołania imprezy, o czym poinformuje na www i na facebooku Biblioteki.

Cel konkursu:
1. Zachęcenie Czytelników do korzystania z usług Biblioteki.
2. Pobudzanie kreatywności i wyobraźni dzieci i młodzieży oraz poszukiwanie twórczych rozwiązań.
3. Prezentacja dążeń i osiągnięć twórczych dzieci i młodzieży w tematyce określonej hasłem programowym konkursu.
4. Promocja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu oraz jej działań na rzecz promocji czytelnictwa.

Warunki uczestnictwa:
1. Liczba uczestników imprezy jest nieograniczona.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Publikacja wizerunku Uczestnika np. na stronie Biblioteki w sprawozdaniu po wydarzeniu następuje po wyrażeniu przez niego zgody.
4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

Zasady i szczegółowe informacje:
1. Hasło konkursu: „List w Kapsule Czasu”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w w trzech kategoriach wiekowych: 7-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat. W konkursie oceniane będą prace indywidualnych autorów. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
3. Kategoria wiekowa 7-12 lat – praca plastyczna.
Ilość i format prac plastycznych: 1 praca jednego autora w formacie A3 (42 x 29,7 cm). Prace nie mogą być podklejane ani oprawione. Technika prac plastycznych: malarstwo, pastel, rysunek, grafika.
4. Kategoria wiekowa 13-15 lat i 16-19 lat - praca literacka:
Jedna praca, jednego autora maksymalnie 1 strona formatu A4 do 2800 znaków ze spacjami – praca musi zawierać listę przedmiotów które chciałbyś włożyć do kapsuły czasu oraz list z uzasadnieniem dlaczego właśnie te uznałeś za ważne dla przyszłych pokoleń, jako sposób upamiętnienia i utrwalenia tego, co ważne dla Ciebie.
5. Opis prac na odwrocie: imię i nazwisko (prosimy o czytelne podpisywanie prac), wiek, adres e-mail, adres autora lub adres placówki w przypadku zgłaszania prac przez instytucję (dom kultury, szkoła, klub itp.), imię i nazwisko opiekuna pracy.
6. Termin i miejsce składania prac: Prace w płaskich, sztywnych opakowaniach należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2021 na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie przesyłek dostarczonych drogą pocztową lub pocztą kurierską.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.
8. Prace złożone w konkursie przechodzą na własność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu z zachowaniem praw autorskich.

Ocena prac:
1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych: 7-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat, i zadecyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- przyznaniu nagród.
2. Ocenie podlegać będą kreatywność, pomysłowość i walory artystyczne prac.
3. Komisja konkursowa może przyznać w każdej kategorii wiekowej nagrodę specjalną, nagrody oraz wyróżnienia.
4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Zgodnie z: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu „Kapsuła Czasu 2121” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu”.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora - Biblioteki oraz na stronie internetowej www.mbposwiecim.pl.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu i wprowadzania w nim zmian, o których poinformuje na stronie www.mbp-oswiecim.pl.
6. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przeniesienia na inny termin.

Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika:
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (zbierane zgodnie z realizowanym zadaniem) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, dokumentacyjnych imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.
2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
3. Szczegółowe klauzule informacyjne są dostępne: na stronie internetowej Biblioteki, w trakcie rejestracji oraz w miejscach wyznaczonych w Bibliotece.


Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony
//]]>