Zapisz się do newslettera i bądź zawsze na bieżąco


* Pole obowiązkowe. Zapisując się do newslettera, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Klauzuli informacyjnej w zakresie otrzymywania newslettera od Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.
Klauzula informacyjna w zakresie otrzymywania newslettera od Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych Pani/Pana niepełnoletniego dziecka jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu, z siedzibą przy ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece - adres e-mail: iod@mbp-oswiecim.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu otrzymywania przez Panią/Pana newslettera Administratora, zawierającego informacje o działalności Administratora, w tym dotyczące wydarzeń organizowanych przez Administratora, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
5. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Pani/Pana zgody.
6. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Przestaniemy przetwarzać dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną, usługi pocztowe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
10. Pani/Pana dane osobowe wskazane w pkt 3 będą przechowywane przez okres przesyłania przez Administratora newslettera, bądź do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w tym celu.
11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
12. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony
//]]>