WINDYKACJA ZBIORÓW


Oświęcimska Biblioteka pragnie zapewnić równy dostęp do zbiorów wszystkim Czytelnikom i zapobiegać sytuacji przetrzymywania książek miesiącami, a nawet latami, co uniemożliwia korzystanie z nich innym Czytelnikom. Zobowiązana również przepisami prawa dotyczącymi windykowania należności, od 1 marca 2022 r. Biblioteka wprowadza procedurę windykacyjną. Dlatego zapraszamy wszystkich Czytelników, którzy mają do uregulowania jakiekolwiek należności, do podjęcia współpracy z Biblioteką w celu niezwłocznego załatwienia sprawy w sposób ugodowy!

Obsługa windykacyjna odbywa się w godzinach pracy Biblioteki, na Ip.:
poniedziałek - piątek
8:00-11:00 samoobsługa z dyżurem bibliotekarskim
11:00-19:00 pełna obsługa
sobota
10:00-14:00 samoobsługa z dyżurem bibliotekarskim.


Procedura związana z dochodzeniem należności w wypadku nierozliczenia się z usług Biblioteki.

Podstawy prawne:
• Uchwała Nr LXIII/1018/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organu do tego uprawnionego oraz dopuszczalności pomocy publicznej;
• Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
• Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
• Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;
• Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawą do pobierania opłat jest art.14 ust.2 ustawy o bibliotekach.
Koszty związane z windykacją zbiorów bibliotecznych zawarte są w cenniku, będącym załącznikiem do Regulaminu Biblioteki.
Czytelnikowi udostępnia się do zapoznania Regulamin korzystania ze zbiorów i usług MBP Oświęcim podczas zapisu, co potwierdza jego własnoręcznym podpisem.
W stosunku do Czytelników, którzy nie wywiązali się z zobowiązań wobec Biblioteki podejmowane są działania windykacyjne.

1. postępowanie przedsądowe
Biblioteka w wypadku upływu terminu zwrotu
• upomnienie - wysyłane 7 dni po upływie terminu zwrotu
• wezwanie przedsądowe - wysyłane przez Kancelarię Prawną po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w upomnieniu, o którym mowa w pkt. a, informującym, że w przypadku braku reakcji ze strony Czytelnika na propozycję ugodowego załatwienia sprawy, jego należność zostanie skierowana do postępowania sądowego.

2. procedura sądowa
Po wyczerpaniu procedury przedsądowej Biblioteka kompletuje dokumentację dotyczącą zobowiązań Czytelnika i przekazuje ją do Kancelarii Prawnej celem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Ulga, umorzenie, rozłożenie na raty
Czytelnik ma prawo zwrócić się do dyrektora Biblioteki z umotywowanym i udokumentowanym wnioskiem dotyczącym udzielenia ulgi w spłacie należności w przypadkach uzasadnionych ważną sytuacją dłużnika lub interesem publicznym.
Rozpoznanie indywidualnych wniosków przez Dyrektora Biblioteki następuje w oparciu o Uchwałę Nr XLII/808/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Formy płatności
Czytelnicy, którzy otrzymali wezwanie do zapłaty lub zwrotu materiałów bibliotecznych, powinni dokonać ich zwrotu lub uiścić opłatę za ich przetrzymywanie albo uszkodzenie. Opłaty można dokonać bezpośrednio w placówce bibliotecznej lub na konto (w porozumieniu z komórką windykacyjną tel. 33 8479810).

Konto MBP Oświęcim: PL 91 1240 4748 1111 0000 4873 0974.
W tytule przelewu, oprócz imienia i nazwiska, należy wymienić numer KARTY CZYTELNIKA.

Biblioteka zaprasza wszystkich Czytelników, którzy mają do uregulowania jakiekolwiek należności, do podjęcia współpracy z Biblioteką w celu niezwłocznego załatwienia sprawy w sposób ugodowy! Obsługa windykacyjna odbywa się w godzinach pracy Biblioteki, na Ip.:
poniedziałek - piątek
8:00-11:00 samoobsługa z dyżurem bibliotekarskim
11:00-19:00 pełna obsługa
sobota
10:00-14:00 samoobsługa z dyżurem bibliotekarskim.


WINDYKACJA REGULAMIN


Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony
//]]>