DEKLARACJA O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

1. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu ul. Nojego 2B.
Obiekt Biblioteki o pow. 5200 m2 i jej otoczenie został oddany do użytku w 2011 r. i spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przy Bibliotece znajdują się dwa parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz biblioteki od strony ul. Dąbrowskiego znajduje się całodobowa wrzutnia do zwrotów książek.

Dla użytkowników Biblioteki dostępne są 3 wejścia:
1. od ul. 3 Maja (główne I) – wejście bez barier architektonicznych
2. od ul. Nojego (boczne) – wejście bez barier architektonicznych
3. od ul. Dąbrowskiego (główne II) – wejście bez barier architektonicznych

Budynek Biblioteki posiada trzy poziomy: parter, pierwsze i drugie piętro, na które prowadzą ciągi komunikacyjne oraz dwie windy dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Wejście i wyjście do strefy wypożyczeń i usług chronione jest bramkami. Przy wejściu dyżur pełni ochrona, która ma obowiązek udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym.
Główne punkty obsługi: Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Multimedia, Mikroświat Zabawy, Biblioteka Młodych, Czytelnia Naukowa i internetowa (i Makerspace), Wypożyczalnia dla dorosłych są dostępne bez barier architektonicznych. Na każdym poziomie Biblioteki znajdują się toalety przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Przy wejściach do obiektu znajduje się informacja wizualna o rozkładzie pomieszczeń. Brak jest informacji dotykowej oraz głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępny jest przewodnik Audio, który wspiera osoby niewidome lub słabowidzące przy poruszaniu się po obiekcie. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W czytelni naukowej dla osób z dysfunkcją wzroku dostępne są:
- Program udźwiękawiający JAWS (umożliwiający pracę na komputerze przy maksymalnym wsparciu mową syntetyczną i pismem Braille’a. Program ten nie tylko odczytuje ważne informacje z ekranu komputera, ale także potrafi opisywać obiekty graficzne, takie jak wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele.
- Multilektor SARA, został zaprojektowany specjalnie dla osób niewidomych i słabowidzących, który pomaga przeczytać niemal wszystko: pocztę, ważne dokumenty, książki i broszury oraz wiele innych materiałów. SARA wczytuje dokumenty korzystając z najnowszej technologii rozpoznawania druku, a następnie odczytuje je wyraźnym głosem o naturalnym brzmieniu.
- Ponadto posiadamy do dyspozycji czytelników z dysfunkcją wzroku 16 urządzeń Czytak Plus w pełni przystosowany do potrzeb osób niewidomych odtwarzacz, który rozmiarami przypomina średniej wielkości telefon bezprzewodowy, który odtwarza muzykę, książki i słuchowiska zapisane w formacie mp3, DAISY i formacie Czytaka, a dzięki syntezatorowi mowy Ivona odczytuje również pliki tekstowe.
- oraz Lupy i liniały optyczne.

Od kilku lat realizujemy specjalne projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Książki, a skierowane do osób z dysfunkcją wzroku.

2. DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: mbp-oswiecim.pl

Data publikacji strony internetowej: 7 marca 2011
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5 marca 2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.
1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
- pochodzą z różnych źródeł;
- są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
4. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,
5. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
- możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
- wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
- możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
- możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza Tab,
- możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu Ctrl + p (drukuj) pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez tła, grafiki itp.,
- możliwość zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
- focus wokół elementów nawigacyjnych - podświetlenia elementów nawigacyjnych ułatwiające osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Strona nie posiada
wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz określenia zakresu jego działania w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
Mariola Talewicz – Zastępca Dyrektora Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI
z-ca.dyrektora@mbp-oswiecim.pl
tel.: 33 847 98 14.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agnieszka Tracz
marketing@mbp-oswiecim.pl
tel.: 33 847 98 16.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Powiekszanie czcionki
Zmiana kontrastu/koloru strony